💰SUPER PROPAGACE💰 až -50% sleva
Přidávání produktů, které se vám líbí a které si chcete koupit později.

Předpisy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen „VOP“ nebo „Obchodní podmínky“)

(dále jen „VOP“ nebo „Obchodní podmínky“) dle ustanovení § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně
spotřebitele
“)

obchodní společnosti Royal Fashion Vipol Sp. z.o.o.
IČO: 5223103395,
se sídlem al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa(POLSKA)
tel. č. 23 428 09 98
emailová adresa: admin@royalfashion.pl
(dále jen „rodávajícíP“ nebo „ROYAL-FASHION.CZ“).

I. Všeobecná ustanovení

 1. Prodávající je podnikatelem, který prodává výrobky (dále jen „Zboží“) nebo nabízí služby (dále jen „Služby“) prostřednictvím internetového portálu Prodávajícího umístěnému na webové adrese https://www.royal-fashion.cz/ (dále jen „Webový portál“).

 2. Kupující je

  1. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“),

  2. osoba odlišná od Spotřebitele (dále jen „Podnikatel“).

  Podnikatel nebo Spotřebitel dále jako „Kupující“. Prodávající a Kupující dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

 3. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Webového portálu (dále jen „Kupní smlouva“). Prodávající Zboží nebo Služby dle Kupní smlouvy dodává Kupujícímu sám nebo prostřednictvím jiných podnikatelů.

 4. Kupní smlouva je mezi Smluvními stranami uzavřena distančním způsobem, tedy za použití komunikačního prostředku umožňujícího uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran (dále jen „Prostředek komunikace na dálku“). Náklady vzniklé Kupujícímu při použití Prostředku komunikace na dálku (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 5. Nedílnou součástí těchto VOP je reklamační řád Prodávajícího (dále jen „Reklamační řád“) a zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady OOU“) přístupné na Webovém portálu. Kupující uzavřením Kupní smlouvy potvrzuje, že je s těmito VOP, Reklamačním řádem a Zásadami OOU řádně seznámen a že s nimi souhlasí.

 6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 7. Znění těchto VOP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat, přičemž pro práva a povinnosti Smluvních stran platí znění VOP účinné ke dni uzavření Kupní smlouvy.

 8. Ujednání v Kupní smlouvě odchylná od těchto VOP mají před zněním těchto VOP přednost.

II. Kupní smlouva

 1. Kupní smlouvou uzavřenou na základě těchto VOP se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží nebo poskytne Službu, které je předmětem Kupní smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke Zboží nebo užít Službu, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme nebo užije Službu a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu (dále jen „Kupní cena“).

 2. Prodávající může Kupujícímu spolu s Kupní smlouvu nabídnout uzavření darovací smlouvy na vybrané Zboží nebo Služby. Práva a povinnosti Smluvních se řídí ustanoveními o darovací smlouvě dle § 2055 a násl. OZ s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem, je Spotřebitel povinen poskytnuté dary vrátit společně se zakoupeným Zbožím Prodávajícímu. Ustanovení dle tohoto odstavce se nepoužijí, plnil-li Prodávající Spotřebiteli bez objednávky Spotřebitele.

 3. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy nebo její části, pokud:

  1. se již Zboží nevyrábí,

  2. se již Zboží nedodává,

  3. se výrazným způsobem změnila cena Zboží u dodavatele Zboží,

  4. se u Zboží na Webovém portálu zobrazuje zjevně mylná Kupní cena, nebo

  5. bylo Zboží označeno jako „Momentálně nedostupné“ a toto Zboží není možné dodat ani nahradit jiným Zbožím nebo pokud se Kupní cena Zboží zvýšila a Kupující před vznikem Kupní smlouvy zvýšenou Kupní cenu nepřijal.

  V případě, že Kupující zaplatil část Kupní ceny nebo celou Kupní cenu, vrátí Prodávající Kupujícímu odpovídající částku zpět bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byla Kupní cena uhrazena, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

III. Nabídka Zboží a Služeb

 1. Návrhem na uzavření Kupní smlouvy (dále jen „Nabídka“) je umístění nabízeného Zboží Prodávajícím na Webový portál. Prodávající se zavazuje sdělit Spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením Kupní smlouvy údaje dle § 1820 odst. 1 OZ, tedy:

  1. údaje o hlavních vlastnostech zboží nebo služby v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku a povaze zboží nebo služby,

  2. údaje o své totožnosti,

  3. adresu sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty, případně i údaje o jiném prostředku on-line komunikace, který podnikatel též poskytuje za účelem rychlé a účinné komunikace a který spotřebiteli umožňuje uchovat písemnou komunikaci s podnikatelem v textové podobě, včetně data a času jejího uskutečnění; v případě, že podnikatel jedná za jiného podnikatele, také údaje o jeho totožnosti a sídle,

  4. adresu provozovny, pokud se liší od adresy sídla, a v případě, že podnikatel jedná za jiného podnikatele, také adresu, na niž může spotřebitel zaslat stížnost,

  5. celkovou cenu a náklady na dodání podle § 1811 odst. 2 písm. c) a e) OZ; v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, sdělí tento údaj také za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

  6. údaj o přizpůsobení ceny osobě Spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování, byla-li cena takto přizpůsobena,

  7. náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

  8. způsob platby, způsob a čas dodání nebo plnění a případně pravidla vyřizování stížností,

  9. podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, pokud lze tohoto práva využít; náležitosti vzorového formuláře stanoví prováděcí právní předpis,

  10. údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou,

  11. údaj, že při odstoupení od smlouvy po předložení žádosti o započetí plnění již v průběhu lhůty pro odstoupení podle § 1824a odst. 3 nebo podle § 1828 odst. 5 OZ musí spotřebitel podnikateli poskytnout úhradu podle § 1834 OZ,

  12. údaj, že Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, je-li tomu tak, nebo údaj o tom, za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne,

  13. údaj o existenci práv z vadného plnění, případně také o záruce za jakost, poprodejním servisu a jejich podmínkách,

  14. údaj o kodexu chování, pokud se jej podnikatel zavázal dodržovat v souvislosti s některou obchodní praktikou nebo odvětvím jeho podnikání a o tom, jak lze obdržet jeho kopii,

  15. údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo má-li být závazek automaticky prodlužován,

  16. nejkratší dobu, po kterou budou trvat Spotřebitelovy povinnosti ze smlouvy, má-li být smlouvou určena,

  17. údaj o povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována, a o jejích podmínkách,

  18. údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i) OZ, a

  19. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování sporů spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 2. Zveřejněné spotřebitelské recenze Zboží pochází od Spotřebitelů, kteří Zboží nebo Službu skutečně použili nebo si je zakoupili. Prodávající umožnuje vkládání Spotřebitelských recenzí pouze v návaznosti na zakoupení Zboží nebo Služby, čímž ověřuje pravost spotřebitelských recenzí.

IV. Postup uzavírání kupní smlouvy

 1. Osoba, která chce uzavřít Kupní smlouvu prostřednictvím Webového portálu, přejde na webovou stránku www.royal-fashion.cz a vybere si Zboží provedením dalších technických kroků na základě zpráv zobrazovaných a informací dostupných na Webovém portále.

 2. Výběr objednaného Zboží Kupujícím se provádí jeho přidáním do košíku.

 3. Během zadávání objednávky - dokud není stisknuto tlačítko potvrzující zadání objednávky - může Kupující upravit zadané údaje a vybraný produkt, přitom postupuje dle zpráv, které se mu na Webovém portále zobrazují a dle informací na něm dostupných.

 4. Poté, co Kupující využívající online obchod poskytne všechny potřebné údaje, zobrazí se souhrn zadané objednávky. Souhrn zadané objednávky bude mimo jiné zahrnovat popis vybraného zboží nebo služby, celkovou cenu a všechny ostatní náklady.

 5. Pro odeslání Objednávky je nutné přijmout obsah Obchodních podmínek, poskytnout osobní údaje označené jako povinné a stisknout tlačítko potvrzující odeslání Objednávky a zavazující k platbě.

 6. Informace o zboží poskytované na webových stránkách obchodu představují veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 OZ s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit dle § 1732 odst. 2 OZ. Odeslání objednávky Kupujícím je projev vůle nabídku přijmout a uzavřít Kupní smlouvu se společností Royal Fashion Vipol Sp. z.o.o. v souladu s Obchodními podmínkami a právními předpisy.

 7. Smlouva se považuje za uzavřenou, když objednávka zákazníka vstoupí do IT systému online obchodu, pokud je objednávka v souladu s Obchodními podmínkami.

 8. Po uzavření Kupní smlouvy prodávající vydá Kupujícímu potvrzení uzavřené Kupní smlouvě v textové podobě (dále jen „Potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě“) v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání Zboží nebo před tím, než začne poskytovat Službu. Potvrzení bude vydáno v elektronické podobě a zasláno Kupujícímu emailem, případně v jiné podobě na základě dohody Smluvních stran.

 9. Kupní smlouva se uzavírá v češtině případně i v jiných jazycích na základě dohody Smluvních stran.

 10. Prodávající zajistí, aby Spotřebitel vzal při Objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Je-li Objednávka činěna použitím tlačítka nebo obdobného ovládacího prvku, musejí být označeny snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací.

 11. Uzavřená Kupní smlouva je Prodávajícím uložena za účelem plnění Kupní smlouvy a plnění dalších zákonných povinností Prodávajícího po dobu nezbytně nutnou. Po dobu, po kterou bude Kupní smlouva u Prodávajícího uzavřena, Prodávající umožní k ní Spotřebiteli přístup. Stav vyřízení Objednávky je přístupný Kupujícímu na vyžádání po telefonu, případně přes emailovou komunikaci.

V. Kupní cena a platební podmínky

 1. Celkové Kupní ceny Zboží a Služeb jsou uvedeny včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, a pokud povaha Zboží nebo Služby neumožňuje tuto cenu rozumně určit předem, způsob jejího výpočtu. Kupující si může vybrat měnu, která mu odpovídá. Prodávající nabízí čtyři možnosti výběru měn: EUR (€), USD ($), CZK (Kč).

 2. Prodávající se zavazuje vystavit Kupujícímu daňový doklad – fakturu v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne dodání Zboží. Prodávající zašle daňový doklad Kupujícímu v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím, s čímž Kupující souhlasí.

VI. Dodání Zboží nebo poskytnutí Služby

 1. V internetovém obchodě royal-fashion.cz není možný osobní odběr zboží. Náklady na doručení jsou uvedeny na kartě aplikace Webového portálu: Náklady na dopravu. Náklady na dodání budou navíc uvedeny v objednávkovém procesu.

 2. Není-li ujednán jiný čas plnění, Prodávající odevzdá Zboží Kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření Kupní smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů. Nepřevezme-li Kupující věc v čase uvedeném v tomto odstavci, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění v obvyklé výši.

VII. Registrace a pravidla pro používání online obchodu

 1. Registrace v internetovém obchodě je volitelná. Kupující může provést objednávku bez registrace v Obchodě po přečtení a přijetí těchto Obchodních podmínek. Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře, který je k dispozici na Webovém portále. Podmínkou registrace je souhlas s obsahem Obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů a poskytnutí osobních údajů označených jako povinné.

 2. royal-fashion.cz může Kupujícího zbavit práva používat internetový obchod a může mu s okamžitou platností omezit přístup k některým nebo ke všem aplikacím internetového obchodu v případě závažného porušení Obchodních podmínek ze strany Kupujícího, zejména pokud Kupující:

  1. při registraci v internetovém obchodě poskytl nepravdivé, nepřesné nebo neaktuální údaje, zavádějící nebo porušující práva třetích osob,

  2. porušila osobní práva třetích osob prostřednictvím internetového obchodu, zejména osobní zboží ostatních Kupujících internetového obchodu,

  3. dopustí se dalšího protiprávního jednání, případně jednání hrubě porušujícího dobré mravy.

 3. Osoba, která byla zbavena práva používat internetový obchod, se nemůže znovu zaregistrovat bez předchozího souhlasu royal-fashion.cz. Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a dat v souvislosti s poskytovanými v rámci služeb webových stránek přijímá online obchod technická a organizační opatření odpovídající stupni ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména opatření zabraňující získávání a úpravám osobních údajů zasílaných na internet neoprávněnými osobami.

 4. Kupující je povinen zejména:

  1. používat internetový obchod způsobem, který je v souladu s ustanoveními právních předpisů platných na území České republiky a dobrými mravy.

  2. neposkytovat ani nepřenášet obsah zakázaný zákonem, např. obsah, který propaguje násilí, je hanlivý nebo porušuje osobní práva a jiná práva třetích stran,

  3. používat internetový obchod způsobem, který nenarušuje jeho fungování,

  4. nepoužívat internetový obchod způsobem, kterým zasahuje do práv třetích Kupujících internetového obchodu,

  5. zdržet jakéhokoliv zásahu do práv duševního vlastnictví Prodávajícího, zejména autorských práv k dílům zveřejněným na Webovém portálu.

VIII. Jakost při převzetí

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží:

  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

  2. je vhodné k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a

  3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

  1. je Zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

  2. Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže si jej Prodávající nebyl vědom nebo bylo v době uzavření Kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

  3. je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a

  4. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Kupní smlouvy.

 3. Tento odstavec se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.

 4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 5. Prodávající odpovídá Kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle Kupní smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

IX. Záruka za jakost

 1. Pro účely těchto VOP se za:

  1. rozbalené Zboží považuje takové Zboží, které bylo pouze rozbaleno nebo má poškozený nebo náhradní obal, přičemž takové Zboží nebylo používáno a obsah balení je kompletní (dále jen Rozbalené zboží“);

  2. zánovní Zboží považuje takové zboží, které mohlo být vyzkoušeno nebo krátkodobě používáno, přičemž může nést estetické stopy takového používání, avšak tyto stopy nemají vliv na použitelnost a Zboží je plně funkční (dále jen „Zánovní zboží“);

  3. použité Zboží považuje takové Zboží, které bylo používáno a nese známky předchozího používání, avšak je plně funkční a veškeré potřebné příslušenství je vždy součástí balení (dále jen „Použité zboží“).


 2. Nebude-li u jednotlivého Zboží uvedeno jinak, poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku, že si Zboží po dobu uvedenou v záruce uchová při obvyklém použití své funkce a výkonnost (dále jen „Záruka“), a to:

  1. Podnikateli v délce dvanácti měsíců od převzetí jakéhokoliv Zboží,

  2. Spotřebiteli v délce dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží a Rozbaleného zboží, v délce dvaceti jedna měsíců od převzetí Zánovního zboží a v délce jednoho roku od převzetí Použitého zboží.


 3. Kupující má ze Záruky právo na dodání nového Zboží bez vad nebo na opravu Zboží. Prodávající rovněž může v případě konkrétního Zboží určit, že Kupující má nárok na vrácení Kupní ceny, nebo poskytnutí služby v souvislosti se Zbožím.

 4. Prodávající vydá Kupujícímu nejpozději při převzetí Zboží potvrzení o záruce za jakost (dále jen „Záruční list“) v textové podobě. Záruční list musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem a musí obsahovat:

  1. údaj, že má Kupující ze zákona právo vůči Prodávajícímu na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a

  2. označení Zboží, na niž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky.


 5. V případě, že Prodávající Kupujícímu nevystaví Záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad - faktura.

 6. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě na základě uplatnění Záruky. Dojde-li v rámci uplatnění Záruky k výměně Zboží, pokračuje původní záruční doba.

 7. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že v případě poskytnutí prodloužené Záruky ze strany poskytovatele prodloužené Záruky nemusí být v případě Rozbaleného zboží, Zánovního zboží a Použitého zboží možné prodlouženou Záruku u poskytovatele prodloužené Záruky registrovat a uplatnit, a to z důvodu vyčerpání registrace k prodloužené Záruce předchozím Kupujícím. Kupující nákupem Rozbaleného zboží, Zánovního zboží, nebo Použitého zboží souhlasí s podmínkami uvedenými v tomto odstavci.

X. Práva z vadného plnění

 1. Kupující může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle tohoto odstavce neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat.

 2. Reklamaci může Kupující podat:

  1. písemně na tuto adresu: Royal Fashion – CzechLogistic. Ul. Vratimovská 681/80. 71900 Ostrava - Kunčice

  2. e-mailem na následující adresu: kontakt@royal-fashion.cz.

  3. prostřednictvím reklamačního formuláře, který je k dispozici po přihlášení k účtu zákazníka v internetovém obchodě.

 3. V předložené reklamaci se doporučuje

  1. uvést informace o předmětu reklamace, zejména druh a datum vady; a

  2. poskytnutí kontaktních údajů osoby podávající reklamaci - to usnadní a urychlí posouzení reklamace ze strany Prodávajícího.

  Doporučení uvedená v předchozí větě jsou pouze nezávaznými pokyny a nijak neovlivňují účinnost reklamace bez poskytnutí doporučených informací.

 4. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u Použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

 5. Smluvní strany tímto sjednávají, že při koupi Zánovního zboží se doba pro vytknutí vady zkracuje na dvacet jedna měsíců. Smluvní strany dále sjednávají, že při koupi Použitého zboží se doba pro vytknutí vady zkracuje na jeden rok. Smluvní strany tímto potvrzují, že doba pro vytknutí vady u Rozbaleného zboží činí dva roky od převzetí Rozbaleného zboží.

 6. Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

 7. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Kupující Zboží koupil. K odstranění vady převezme Prodávající Zboží na vlastní náklady.

 8. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud:

  1. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,

  2. se vada projeví opakovaně,

  3. je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo

  4. je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

 9. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Kupující obdržel.

 10. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

 11. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal.

 12. Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Kupující platit dosud neuhrazenou Kupní cenu nebo její část.

XI. Právo Spotřebitele na odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Prostředků komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta pro odstoupení končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne převzetí Zboží Spotřebitelem nebo jím určenou osobou.

 2. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy vyplněním a odesláním vzorového formuláře Prodávajícího, který tvoří přílohu těchto VOP, na poštovní adresu:

  1. Při doručení Zboží Českou Poštou:
   Royal Fashion – Paxy.
   ul. Vratimovská 681/80
   71900, Ostrava - Kunčice
   Telefonní číslo: 23 428 09 98
   E-mailová adresa: kontakt@royal-fashion.cz

  2. Při doručení Zboží Zásilkovnou:
   ROYAL FASHION VIPOL SP.Z O.O.
   ul. Aleja Krakowska 190A HALA 1
   05-552 Łazy (Poland)


 3. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel, ledaže mu Prodávající nabídl, že si Zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud Spotřebitel odešle Zboží před jejím uplynutím. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. Smluvní strany sjednávají, že Prodávající může jednostranně započíst nárok na náhradu škody na Zboží proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

 4. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem, pokud Spotřebitel nezvolil jiný způsob a pokud tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než obdrží Zboží, nebo než mu Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 5. Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy:

  1. o poskytování Služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy a Prodávající před uzavřením Kupní smlouvy poučil Spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od Kupní smlouvy,

  2. o dodávce Zboží nebo Služby, jejichž Kupní cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy,

  3. o dodání alkoholických nápojů, jejichž Kupní cena byla ujednána v době uzavření Kupní smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,

  4. o dodávce Zboží vyrobeného podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

  5. o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i Zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným Zbožím,

  6. o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném Spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného Zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

  7. o dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil,

  8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej Spotřebitel porušil,

  9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

  10. o ubytování, přepravě Zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle Kupní smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

  11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, které může být Spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

  12. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním;

 6. v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy, Spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od Kupní smlouvy zaniká, a Prodávající poskytl Spotřebiteli Potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě nebo potvrzení, že Spotřebitel výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od Kupní smlouvy.

 7. Kupující nese náklady spojené s vrácením Zboží zakoupeného v provozovně Prodávajícího. Byla-li Kupní smlouva uzavřena prostřednictvím Prostředku komunikace na dálku nese Kupující náklady na vrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

XII. Nadstandardní právo odstoupit od smlouvy (PRÁVO NA NÁVRAT)

 1. Nad rámec zákonného práva Spotřebitele odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní, upravené v čl. XI těchto Obchodních podmínek má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě od 14 dne od uzavření Kupní smlouvy do 365 dne od uzavření Kupní smlouvy. Toto právo se řídí ujednáními obsaženými v tomto článku Obchodních podmínek. Prodávající tímto zároveň žádným způsobem neomezuje zákonné právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy ujednané v čl. XI Obchodních podmínek.

 2. Lhůta zůstane zachována, pokud Spotřebitel v ní odešle Prodávajícímu odstoupení od smlouvy.

 3. Spotřebitel je povinen doručit vrácené zboží bez fyzických a právních vad. Pro formu projevu vůle odstoupit od smlouvy platí přiměřeně čl. XI. Bod 2) Obchodních podmínek. Formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení může Spotřebitel také odeslat elektronicky na Webovém portále.

 4. Prodávající nevrátí spotřebiteli Kupní cenu dříve, než od Spotřebitele obdrží zboží bez faktických a právních vad. Vyhodnotí-li Prodávající, že Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy dle tohoto článku VOP, zašle Spotřebiteli Zboží obratem zpět. Náklady na odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku VOP nese Spotřebitel.


XIII. Zjednání nápravy

 1. Spotřebitel, jehož právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou dle ustanovení § 4 a násl. Zákona o ochraně spotřebitele (dále jen „Nekalé obchodní praktiky“), může vedle nároků plynoucích z OZ a těchto VOP:

  1. odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, nebo

  2. požadovat přiměřené snížení Kupní ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti Nekalé obchodní praktiky.


 2. Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, prokáže-li Prodávající, že je to s ohledem na předmět Kupní smlouvy, povahu a závažnost Nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

XIV. Informace o zpracování osobních údajů

 1. Správcem vašich osobních údajů je Royal Fashion Vipol sp. Z o. o. al. Jana Pawła II 27, 00-867 Varšava e-mail: kontakt@royal-fashion.cz. Správce nestanovil inspektora ochrany údajů. V záležitostech souvisejících s vašimi údaji kontaktujte telefonní číslo 23 428 09 98.

 2. Vaše osobní údaje budou zpracovány:

  1. za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy podle čl. 6 s 1 b GDPR,

  2. za účelem zasílání Newsletteru na základě souhlasu a čl. 6 s 1 a GDPR,

  3. jakož i pro marketingové účely, tj. zvýšení prodeje, např. doporučovacími algoritmy, podle čl. 6 s 1 f GDPR.


 3. Mezi zákonně oprávněné zájmy v oblasti marketingu patří zejména:

  1. omezené profilování prováděné společností QuarticOn S.A. mezi ostatními v cloud computingu, specifické pro činnost online obchodu (dále jen „Platforma“) za účelem používání tzv doporučovacích algoritmů; jinými slovy, poradíme vám, které podobné produkty jako ty, které již byly zakoupeny, by vás mohly stále zajímat nebo chcete, aby vás zajímaly,

  2. používání služeb Facebook a Google jako společných správců osobních údajů, pokud se přihlásíte do našeho obchodu prostřednictvím těchto služeb nebo jste na naší fanpage nebo Instagram royal-fashion.cz; zejména přihlášením při nákupu přes Facebook nebo Google sdělujete své osobní údaje těmto společnostem a umožňujete jejich zpracování v rozsahu vyplývajícím z jejich zásad ochrany osobních údajů.


 4. Mezi oprávněné zájmy rovněž patří zpřístupnění vašich osobních údajů právním službám za účelem zajištění souladu našeho obchodu se zákonem, tj. za účelem provedení zásady zákonnosti zpracování osobních údajů vyplývající z GDPR.

 5. Data jsou sdílena:

  1. Platformám pro řádné plnění kupní smlouvy a pro výše popsané marketingové účely,

  2. Facebook, Google, kteří jsou správci vašich osobních údajů - jejichž jsme spoluadministrátory - když se přihlásíte do našeho obchodu prostřednictvím služeb těchto společností; v tomto případě jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů, a to do určité míry také v USA, kde v souladu s rozhodnutím Evropské komise existuje dostatečná úroveň ochrany vašich údajů,

  3. Společnosti QuarticOn S.A., která nám na základě technologie AI pomáhá nabízet vám produkty, které by vás mohly zajímat,

  4. kurýrní společnosti v souladu s aktuálním seznamem možností přepravy, ze kterých Poczta Polska přenáší vaše údaje mimo EU, tj. do USA, kde v souladu s rozhodnutím Evropské komise existuje dostatečná úroveň ochrany vašich údajů - pro řádné plnění kupní smlouvy pokud jde o povinnost přepravy,

  5. společnostem zajištující naše účetní služby pro řádné plnění kupní smlouvy,

  6. osobám zajištujícím právní služby k zajištění souladu s právem naší činnosti.


 6. Údaje budou uloženy po dobu trvání kupní smlouvy a tři roky od jejího plnění námi jako správcem. Výše uvedení společní správci nebo zpracovatelé uchovávají osobní údaje po dobu vyplývající ze specifičnosti jejich činnosti, např. Účetní služby - po dobu promlčení veřejnoprávních pohledávek a doby trvání archivačních povinností, právní služby - po dobu tří let od ukončení spolupráce s námi, Facebookem, Google, kurýrní společnosti - na období vyplývající z jejich zásad ochrany osobních údajů. QuarticOn S.A. zpracovává údaje, dokud s ním neukončíme smlouvu nebo do jejího vypršení platnosti.

 7. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, vymazání, omezení jejich zpracování nebo přenos. Máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud jste souhlasili se zasíláním Newsletteru, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, tj. Odstoupit od Newsletteru.

 8. Poskytnutí osobních údajů není zákonným požadavkem, ale je nutné k uzavření a splnění závazků z Kupní smlouvy. Omezené profilování - doporučovací algoritmy - je v současné době tržním standardem, ale pokud si nepřejete, aby se uskutečnilo za vás, můžete jej omezit vyloučením shromažďování souborů cookie v nastavení vašeho webového prohlížeče. Toto omezené profilování není základem žádného z našich rozhodnutí ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

 9. Osobní údaje, zejména e-mailová adresa a číslo objednávky, jsou předávány společnosti Trusted Shops GmbH za účelem zaslání dotazu na spokojenost zákazníka do 7 kalendářních dnů od zadání objednávky a za účelem poskytnutí práv zákazníka souvisejících s transakcí.

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající vydá Kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení uplatnění reklamace. Prodávající dále vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Prodávající zašle potvrzení na elektronickou adresu Kupujícího, s čímž Kupující souhlasí. Případné stížnosti mohou být zasílány na emailovou adresu ……… Prodávající se je zavazuje vyřídit a výstup zaslat na stejnou emailovou adresu odesílatele v co nejkratší lhůtě.

 2. V případě sporu mezi Spotřebitelem a Prodávajícím může Spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Pravidla postupu řešení spotřebitelského sporu jsou uvedena na stránkách České obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je rovněž možné vést u Evropské komise na webových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 3. Živnostenskou kontrolu Prodávajícího provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele. Kupující je oprávněn podat k výše uvedeným orgánům, případně k jiným příslušným orgánům státní správy, stížnost.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. dubna 2023.

IdoSell Trusted Reviews
4.73 / 5.00 29332 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-06-17
Vše dobrý
2024-06-15
Krásné a kvalitní zboží,rychle dodáno. Doporučuji.
pixel