Předpisy

I. Definice
Pojmy použité v nařízeních znamenají:
1. Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, jejíž konkrétní ustanovení udělují způsobilost k právním úkonům, která zadává Objednávku v Obchodě;
2. Spotřebitel - podle čl. 22 [1] občanského zákoníku se rozumí fyzická osoba provádějící právní transakci s podnikatelem, která přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností.
3. Občanský zákoník - zákon ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů);
4. Předpisy - tato Předpisy specifikující obecné podmínky prodeje a pravidla pro poskytování elektronických služeb jako součást internetového obchodu royal-fashion.cz;
5. Online obchod (obchod) - webová stránka dostupná na www.royal-fashion.cz, prostřednictvím které může zákazník zejména zadávat objednávky;
6. Zboží - produkty prezentované v internetovém obchodě;
7. Kupní smlouva - smlouva o prodeji zboží ve smyslu občanského zákoníku, uzavřená mezi royal-fashion.cz a zákazníkem, uzavřená pomocí webových stránek obchodu;
8. Zákon o právech spotřebitele - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (věst. Zákonů z roku 2014, položka 827);
9. Zákon o poskytování elektronických služeb - zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů č. 144, položka 1204 v platném znění);
10. Objednávka - Prohlášení zákazníka o vůli, zaměřené přímo na uzavření kupní smlouvy, specifikující zejména druh a množství Zboží.


II. Obecná ustanovení

1. Tato nařízení definují pravidla pro používání internetového obchodu dostupného na www.royal-fashion.cz.
2. Tato nařízení jsou předpisy uvedenými v čl. 8 zákona o poskytování elektronických služeb.

3. Internetový obchod royal-fashion.cz provozuje společnost Royal Fashion Vipol Limited Liability Company, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Varšava.
Registrován v centrálním rejstříku a informacích o podnikání (CEIDG) vedeném ministrem odpovědným za ekonomiku: REGON: 368499313, zapsán do rejstříku podnikatelů vedeného okresním soudem hlavního města Varšavy ve Varšavě, 12. ekonomické oddělení národního rejstříku soudů 0000700112.
NIP: 5223103395. 

4. Tato nařízení specifikují zejména:
- pravidla pro registraci a používání účtu jako součást internetového obchodu;
- podmínky pro odesílání objednávek prostřednictvím internetového obchodu;
- pravidla pro uzavírání kupních smluv s využitím služeb poskytovaných jako součást internetového obchodu.

5. Použití internetového obchodu je možné za předpokladu, že IT systém používaný zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky: stolní nebo přenosný počítač, smartphone nebo tablet, požadovaný přístup k internetu.


6. Aby mohl zákazník používat internetový obchod, měl by získat přístup k počítačové stanici nebo koncovému zařízení s přístupem k internetu.


7. V souladu s platnými zákony si royal-fashion.cz vyhrazuje právo omezit poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu na osoby mladší 18 let.

V takovém případě budou potenciální zákazníci informováni o výše uvedeném.


8. Zákazníci mají přístup k těmto předpisům kdykoli prostřednictvím odkazu na domovské stránce webu www.royal-fashion.cz, mohou si je stáhnout a vytisknout.

 


III. Pravidla pro používání online obchodu

1. Registrace v internetovém obchodě je volitelná. Zákazník může provést objednávku bez registrace v Obchodě po přečtení a přijetí těchto Pravidel.
Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře, který je k dispozici na jedné z webových stránek obchodu.
Podmínkou registrace je souhlas s obsahem Pravidel a poskytnutí osobních údajů označených jako povinné.
royal-fashion.cz může Zákazníka zbavit práva používat Internetový obchod a může mu s okamžitou platností omezit přístup k některým nebo ke všem zdrojům Internetového obchodu v případě porušení Pravidel ze strany Zákazníka, zejména pokud Zákazník:
- při registraci v internetovém obchodě poskytl nepravdivé, nepřesné nebo neaktuální údaje, zavádějící nebo porušující práva třetích osob,
- porušila osobní práva třetích osob prostřednictvím internetového obchodu,
zejména osobní zboží ostatních zákazníků internetového obchodu,
- dopustí se dalšího chování, které bude royal-fashion.cz rozpoznávat jako nekonzistentní
s platnými právními předpisy nebo obecnými pravidly používání internetu nebo poškozování dobrého jména royal-fashion.cz.
Osoba, která byla zbavena práva používat internetový obchod, se nemůže znovu zaregistrovat bez předchozího souhlasu royal-fashion.cz.
2. Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a dat v souvislosti s poskytovanými
v rámci služeb webových stránek přijímá online obchod technická a organizační opatření odpovídající stupni ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména opatření zabraňující získávání a úpravám osobních údajů zasílaných na internet neoprávněnými osobami.
3. Zákazník je povinen zejména:
- používat internetový obchod způsobem, který je v souladu s ustanoveními právních předpisů platných na území Polské republiky, ustanoveními nařízení. stejně jako obecná pravidla používání
z internetu.
- neposkytovat ani nepřenášet obsah zakázaný zákonem, např. obsah, který propaguje násilí, je hanlivý nebo porušuje osobní práva a jiná práva třetích stran,
- používání internetového obchodu způsobem, který nenarušuje jeho fungování, zejména používáním konkrétního softwaru nebo zařízení,
- neprovedení opatření, jako je: zasílání nebo zveřejňování nevyžádaných komerčních informací (spam) jako součást online obchodu,
- používání internetového obchodu způsobem, který není nepohodlný pro ostatní zákazníky a pro royal-fashion.cz,
- použití jakéhokoli obsahu obsaženého v internetovém obchodě pouze pro osobní použití.


IV. Postup uzavření kupní smlouvy

1. Chcete-li uzavřít prodejní smlouvu prostřednictvím online obchodu, přejděte na webovou stránku www.royal-fashion.cz a vyberte Zboží provedením dalších technických kroků na základě zpráv zobrazovaných zákazníkovi a informací dostupných na webových stránkách.
2. Výběr objednaného Zboží zákazníkem se provádí jeho přidáním do košíku.
3. Během zadávání objednávky - dokud není stisknuto tlačítko potvrzující zadání objednávky - může zákazník upravit zadané údaje a vybraný produkt. Postupujte podle zpráv zobrazovaných zákazníkovi a podle informací dostupných na webu.
4. Poté, co zákazník využívající online obchod poskytne všechny potřebné údaje, zobrazí se souhrn zadané objednávky. Souhrn zadané objednávky bude mimo jiné zahrnovat popis vybraného zboží nebo služby, celkovou cenu a všechny ostatní náklady.
5. Pro odeslání Objednávky je nutné přijmout obsah Pravidel, poskytnout osobní údaje označené jako povinné a stisknout tlačítko potvrzující odeslání Objednávky.
6. Informace o zboží poskytované na webových stránkách obchodu představují nabídku ve smyslu čl. 66 občanského zákoníku. Odeslání objednávky zákazníkem je projevem vůle uzavřít kupní smlouvu se společností royal-fashion.cz v souladu s předpisy.
Smlouva se považuje za uzavřenou, když objednávka zákazníka vstoupí do IT systému online obchodu, pokud je objednávka v souladu s předpisy.
Po uzavření smlouvy obdrží zákazník e-mail s potvrzením všech podstatných prvků objednávky.
7. Kupní smlouva se uzavírá v polštině v souladu s předpisy.

8. Zákazníci mají přístup k těmto předpisům kdykoli prostřednictvím odkazu na hlavní stránce webu www.royal-fashion.cz, mohou si je stáhnout a vytisknout.

Konsolidace, ochrana a sdílení údajů o objednávce a Všeobecných obchodních podmínek (prodejní podmínky) probíhá prostřednictvím e-mailu. Po přihlášení si můžete zobrazit předchozí objednávky pod svým účtem.

9. Obchod si vyhrazuje právo zrušit celou Objednávku nebo její část po třech dnech od pokusu kontaktovat Zákazníka. V případě objednávek zaplacených formou zálohy se náklady na nerealizovanou část Objednávky vracejí na účet, ze kterého byla zaplacena. V případě objednávek se zvoleným způsobem platby na dobírku se náklady na objednávku snižují o její nerealizovanou část.

 

V. Dodávka zboží

1. Obchod dodává na území Polské republiky a evropských zemí: Česká republika, Německo, Slovensko. Dodání probíhá na adresu uvedenou zákazníkem při zadávání objednávky.

2. Dodání objednaného zboží se uskutečňuje prostřednictvím kurýrních společností,
Obchod neposkytuje možnost vlastního odběru zakoupeného zboží.

Pro zákazníky objednávající na území Polské republiky to jsou:
- Česká pošta
- 123 kuriér (Slovensko)

Termínem „den“ se rozumí pracovní den, s výjimkou sobot a nedělí.
Doba doručení se počítá od okamžiku odeslání zásilky Obchodem.
Doba zpracování objednávky v Obchodě je od 5 do 7 pracovních dnů. Plnění objednávek provedených po 16:00 se přesune na další den


V našem obchodě není možné osobně vyzvednout objednané zboží.
Náklady na doručení naleznete na kartě: Náklady na dopravu.
Náklady na dodání budou navíc uvedeny v objednávkovém procesu.

 

3. Doba doručení se počítá od okamžiku odeslání zásilky Obchodem.
Doba zpracování objednávky v Obchodě je od 5 do 7 pracovních dnů.
Plnění objednávek provedených po 16:00 se přesune na další den.

    


4. Poškození zboží způsobené během dodávky
V případě spotřebitelského nákupu na dálku nese náš Obchod vždy riziko náhodného poškození nebo ztráty zboží při přepravě. Pokud je zboží doručeno se zjevným poškozením vzniklým během přepravy, žádáme Vás, abyste takovou závadu co nejdříve nahlásili doručovateli a kontaktovali nás. Jakékoli prodlení s uplatněním takové reklamace nebo kontaktováním nás nemá žádné důsledky pro vaše zákonné nároky a jejich vyřízení, zejména pro vaše práva ze zákonné záruky za vady (oddíl VIII obchodních podmínek). Rychlejší oznámení škod zjištěných během přepravy nám pomůže při uplatnění našich vlastních nároků vůči dopravci nebo pojistiteli přepravy. V případě Zákazníka, který není současně Spotřebitelem: Nebezpečí náhodného poškození nebo ztráty Zboží přechází z Internetového obchodu na Kupujícího okamžikem svěření Zboží dopravci, který se zabývá přepravou zboží daného druhu, nebo osobě či kurýrní společnosti určené Kupujícím. *v případě objednávky více než 7 párů bude objednávka zabalena do kartonové krabice pro lepší ochranu výrobků. Standardní velikost kartonové krabice je 60x60x30, ale pokusíme se ji přizpůsobit obsahu vaší objednávky.

5. Náklady na dopravu závisí na výběru kurýrní společnosti.
Ceník kurýrních zásilek je k dispozici na adrese: https://www.royal-fashion.cz/Naklady-na-postovneho-cterms-cze-56.html.

6. Obchod informuje, že nemá žádný vliv na dobu doručení a práci kurýrních společností uvedených v bodě 2.
V případě problémů s doručením zásilky vás Obchod požádá, abyste kontaktovali horkou linku.

 

VI. Ceny a způsoby platby

1. Zákazník si může vybrat měnu, která mu odpovídá.
Obchod nabízí čtyři možnosti výběru měn: EUR (€), USD ($), CZK (Kč).
Ceny komodit zahrnují všechny komponenty, včetně DPH, cel a dalších komponent.


2. Při objednávce dodávky na území Polské republiky si můžete vybrat způsoby platby:


- tradiční převod:

Royal Fashion Vipol Sp. Z.o.o.
al. Jana Pawła II 27
00-867 Varšava
PL 16 1050 1025 1000 0090 3258 7421
ING Bank Śląski


- platba v systému PayU

- platba na dobírku.

 

3. Objednávka dodávky v Evropě: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Německo, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Itálie nebo Velká Británie, platební metody jsou k dispozici v systému PayU.

4. Obchod si vyhrazuje právo automaticky zrušit nezaplacené objednávky do 7 kalendářních dnů od data zadání objednávky.

 

VII. Zákonné právo na odstoupení

1. Pouze zákazník, který je zároveň spotřebitelem, má nárok na 14denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel má právo odstoupit od této smlouvy do 14 hodin bez udání důvodu.

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká po 14 dnech ode dne zadání objednávky.

V zájmu dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí zaslat informace týkající se uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, tj. 14 dnů ode dne zadání objednávky.
Spotřebitel je povinen doručit vrácené zboží bez fyzických a právních vad.

2. Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, informujte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. Dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem).

Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.

Adresa a kontaktní údaje:

 1. Pokud jste objednali Českou Poštou
  Royal Fashion – Paxy.
  ul. Vratimovská 681/80
  71900, Ostrava - Kunčice
  Telefonní číslo: 23 428 09 98
  E-mailová adresa: kontakt@royal-fashion.cz

 2. Pokud jste objednali Zásilkovna
  ROYAL FASHION VIPOL SP.Z O.O.
  ul. Aleja Krakowska 190A HALA 1
  05-552 Łazy (Poland)

Formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení můžete také vyplnit a odeslat elektronicky na našem webu royal-fashion.czroyal-fashion.cz. Pokud využijete tuto možnost, neprodleně vám zašleme potvrzení o přijetí informací o odstoupení od smlouvy na trvalém nosiči (např. E-mailem).

3. Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím formulář pro odstoupení. Vyplňte prosím všechna pole. Zároveň upozorňujeme, že to není nutné.

4. Chcete-li dodržet lhůtu pro odstoupení od smlouvy, stačí zaslat informace týkající se uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy / uplatnit právo na vrácení zboží na royal-fashion.cz.

5. Osoby, které nakupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností a požadují fakturu s DPH, nemohou výše uvedená práva využívat.

6. Můžeme zadržet vrácení peněz, dokud nedostaneme zboží nebo dokud nám nebude poskytnut důkaz o jeho vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.


7. Spotřebitel je povinen dodat vrácené zboží bez fyzických a právních vad.


8. V poli s vrácenou položkou by měl být vyplněný formulář pro výběr.
Doporučujeme také přiložit daňový doklad vystavený při prodeji zboží
- zároveň bychom vás chtěli informovat, že přiložení účtenky není povinné.

 

9. V souvislosti s bezhotovostním obratem v obchodě royal-fashion.cz - obchod si vyhrazuje právo nevyzvedávat zásilky na dobírku.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od této smlouvy vám vrátíme veškeré platby, které od vás přijmeme, včetně nákladů na doručení zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z vámi zvoleného způsobu doručení jiného než nejlevnější standardní způsob doručení nabízený námi), a to okamžitě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy zákazník prohlásil, že využil práva na odstoupení od smlouvy.

Náklady na vrácené produkty se vracejí na účet, ze kterého byla objednávka zaplacena, nebo na číslo bankovního účtu / zůstatek zákazníka uvedené ve formuláři pro výběr v obchodě royal-fashion.cz.
Můžeme zadržet vrácení peněz, dokud nedostaneme položku nebo dokud nám nebude poskytnut důkaz o jejím vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

Náklady na dopravu vráceného zboží (na základě práva na odstoupení od smlouvy) do obchodu nese zákazník.
Obchod si rovněž vyhrazuje právo neshromažďovat zásilky zasílané do sběrných míst.

 

Vážený zákazníku, v době používání balíků obchodu na poslední stránce (tato možnost je k dispozici pouze zákazníkům registrovaným v obchodě, kteří nakupovali jako přihlášení zákazníci), najdete štítek, který by měl být umístěn na balíček a poté odeslán do skříňky balíků InPost.
Kurýra neposíláme na zpětné zásilky.

PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY (PRÁVO NA NÁVRAT) V OBCHODĚ ROYAL-FASHION.CZ

Podle platného zákona o smlouvách uzavřených na dálku má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy 14 dní.
Obchod zároveň tuto dobu dobrovolně prodlužuje na 365 dní, aniž by omezil zákonné 14denní právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku.

Právo na vrácení zboží v Obchodě vyprší 365 dní od data zadání objednávky.

Ke splnění termínu pro odstoupení od smlouvy stačí zaslat informace týkající se uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy před termínem pro odstoupení od smlouvy, tj. 365 dnů ode dne zadání objednávky.
Spotřebitel je povinen doručit vrácené zboží bez fyzických a právních vad.

Za účelem uplatnění 365denního práva na odstoupení nás prosím informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. Dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem).

Formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení můžete také vyplnit a odeslat elektronicky na našem webu royal-fashion.cz. Pokud využijete tuto možnost, neprodleně vám zašleme potvrzení o přijetí informací o odstoupení od smlouvy na trvalém nosiči (např. E-mailem).
K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí zaslat informace týkající se uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy / uplatnění práva na vrácení zboží na royal-fashion.cz.

Osoby, které nakupují zboží v rámci své podnikatelské činnosti a žádají o fakturu s DPH, nemohou výše uvedeného práva využít.

Můžeme zadržet vrácení peněz, dokud nedostaneme položku nebo dokud nám nebude poskytnut důkaz o jejím vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

Spotřebitel je povinen doručit vrácené zboží bez fyzických a právních vad.

 

Z důvodu bezhotovostního obratu v Obchodě Royal-fashion.cz si Obchod vyhrazuje právo nevybírat dobírku.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od této smlouvy vám vrátíme veškeré platby, které od vás přijmeme, včetně nákladů na doručení zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z vámi zvoleného způsobu doručení jiného než nejlevnější standardní způsob doručení nabízený námi), a to okamžitě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy zákazník prohlásil, že využil práva na odstoupení od smlouvy.

Náklady na vrácené produkty se vracejí na účet, ze kterého byla objednávka zaplacena, nebo na číslo bankovního účtu / zůstatek zákazníka uvedené ve formuláři pro výběr v obchodě royal-fashion.cz.
Můžeme zadržet vrácení peněz, dokud nedostaneme položku nebo dokud nám nebude poskytnut důkaz o jejím vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

Náklady na dopravu vráceného zboží (na základě práva na odstoupení od smlouvy) do obchodu nese zákazník.
Obchod si rovněž vyhrazuje právo neshromažďovat zásilky zasílané do sběrných míst.

V souvislosti s bezhotovostním obratem v obchodě royal-fashion.cz - obchod si vyhrazuje právo nevybírat dobírku.


VIII. Stížnosti na nové Zboží

Na naše zboží poskytujeme záruční dobu 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží a záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví v záruční lhůtě. Záruku Vám nebudeme moci uznat v těchto případech:

 • Pokud jste zboží používali na jiný účel než byl určen
 • Úprava a zásahy do struktury výrobku
 • Běžným opotřebením
 • Údržba v rozporu s návodem
 • Zanedbání péče o výrobek
 • Při mechanickém poškození vzniklým neopatrnou manipulací

Stížnosti lze podat:
- písemně na tuto adresu: Royal Fashion – CzechLogistic. Ul. Vratimovská 681/8071900 Ostrava - Kunčice
- e-mailem na následující adresu: kontakt@royal-fashion.cz.
- prostřednictvím reklamačního formuláře, který je k dispozici po přihlášení k účtu zákazníka v obchodě

V případě uplatnění práv vyplývajících ze záruky - pokud to považujeme za nutné zvážit reklamaci, jste povinni doručit vadné zboží na výše uvedenou poštovní adresu.

V předložené reklamaci se doporučuje (1) uvést informace o předmětu reklamace, zejména druh a datum vady; a (2) poskytnutí kontaktních údajů osoby podávající stížnost - to usnadní a urychlí posouzení stížnosti ze strany obchodu.

Doporučení uvedená v předchozí větě jsou pouze nezávaznými pokyny a nijak neovlivňují účinnost stížností
bez poskytnutí doporučených informací.

Transakční náklady jsou vráceny bankovním převodem. V případě plateb provedených jiným platebním systémem, např. PayU / Tpay nebo PayPal, se transakce provádějí na číslo účtu, ze kterého byla platba provedena.
V ostatních případech na číslo účtu uvedené ve formuláři a protokol o výběru.

 

S KAŽDÝMI STÍŽNOSTMI SE ZACHÁZÍ INDIVIDUÁLNĚ PRO KAŽDOU OBJEDNÁVKU.

Stížnosti mohou být zamítnuty z důvodu:

- Rozdíl ve vzhledu objednaného a přijatého zboží, který vyplývá z rozdílu v nastavení parametrů monitoru zákazníka
zejména rozdíl v barvě a odstínu
- stopy lepidla
- přirozené opotřebení obuvi (např. podešve, podpatky, podšívka)
- mechanické poškození (modřiny, oděrky)
- poškození způsobené špatným nasazením obuvi na nohu
- poškození způsobené nesprávným používáním a údržbou.

Obchod však informuje, že všechny stížnosti jsou ověřovány individuálně a výše uvedené důvody pro zamítnutí stížnosti jsou pouze příklady.

 

U produktů z kategorie: OUTLET v obchodě nemá kupující nárok na záruční plnění v souvislosti s vadami zboží, na které byl kupující upozorněn před nákupem - čl. 557 §1 občanského zákoníku (Polsko).

Platí pro zákazníka, který není také spotřebitelem:
V případě kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který není zároveň spotřebitelem, podle čl. 558 § 1 občanského zákoníku (Polsko) je vyloučena odpovědnost internetového obchodu ze záruky za vady zboží. Toto vyloučení je neúčinné v případě podvodného zatajení vad Zboží.

 

IX. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPORŮ A OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍM

1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy kontakt@royal-fashion.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle prodávající na elektronickou adresu zákazníka.

2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním ZOS.

3. Zákazník má podle ZOS právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách https://www.coi.cz/


X. Stížnosti týkající se poskytování elektronických služeb
1. Royal-fashion.cz podniká kroky k zajištění řádného fungování internetového obchodu, pokud to vyplývá ze současných technických znalostí a zavazuje se odstranit
jakékoli nesrovnalosti nahlášené klienty v přiměřené době.
2. Zákazník nás může upozornit na jakékoli nesrovnalosti nebo přerušení ve fungování webových stránek online obchodu. Jakékoli nesrovnalosti související s fungováním obchodu prosím nahlaste e-mailem na adresu: kontakt@royal-fashion.cz
3. Při stížnosti týkající se nesrovnalostí souvisejících s fungováním webu Online Store uveďte typ a datum nesrovnalosti.
4. Zavazujeme se, že na stížnost odpovíme okamžitě, nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podání.

 

XI. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

e-mail: kontakt@royal-fashion.cz
adresa: Royal Fashion – CzechLogistic
ul. Vratimovská 681/80
71900 Ostrava - Kunčice

XII. Informace o zpracování osobních údajů

1. Správcem vašich osobních údajů je Royal Fashion Vipol sp. Z o. o. al. Jana Pawła II 27, 00-867 Varšava e-mail: kontakt@royal-fashion.cz. Správce nestanovil inspektora ochrany údajů. V záležitostech souvisejících s vašimi údaji kontaktujte telefonní číslo 23 428 09 98.

2. Vaše osobní údaje budou zpracovány:

 • za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy podle čl. 6 s 1 b GDPR,
 • za účelem zasílání Newsletteru na základě souhlasu a čl. 6 s 1 a GDPR,
 • jakož i pro marketingové účely, tj. zvýšení prodeje, např. doporučovacími algoritmy, podle čl. 6 s 1 f GDPR.  

3. Mezi zákonně oprávněné zájmy v oblasti marketingu patří zejména:

 • omezené profilování prováděné společností QuarticOn S.A. mezi ostatními v cloud computingu, specifické pro činnost online obchodu (dále jen - Platforma) za účelem používání tzv doporučovací algoritmy; jinými slovy, poradíme vám, které podobné produkty jako ty, které již byly zakoupeny, by vás mohly stále zajímat nebo chcete, aby vás zajímaly,
 • používání služeb Facebook a Google jako společných správců osobních údajů, pokud se přihlásíte do našeho obchodu prostřednictvím těchto služeb nebo jste na naší fanpage nebo Instagram royal-fashion.cz; zejména přihlášením při nákupu přes Facebook nebo Google sdělujete své osobní údaje těmto společnostem a umožňujete jejich zpracování v rozsahu vyplývajícím z jejich zásad ochrany osobních údajů. 

4. Mezi oprávněné zájmy rovněž patří zpřístupnění vašich osobních údajů právním službám za účelem zajištění souladu našeho obchodu se zákonem, tj. za účelem provedení zásady zákonnosti zpracování osobních údajů vyplývající z GDPR.  

5. Data jsou sdílena:

 • Platformy pro řádné plnění kupní smlouvy a pro výše popsané marketingové účely,
 • Facebook, Google jsou správci vašich osobních údajů - jejichž jsme spoluadministrátory - když se přihlásíte do našeho obchodu prostřednictvím služeb těchto společností; v tomto případě jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů, a to do určité míry také v USA, kde v souladu s rozhodnutím Evropské komise existuje dostatečná úroveň ochrany vašich údajů,
 • Společnost QuarticOn S.A., která nám na základě technologie AI pomáhá nabízet vám produkty, které by vás mohly zajímat,
 • kurýrní společnosti v souladu s aktuálním seznamem možností přepravy, ze kterých Poczta Polska přenáší vaše údaje mimo EU, tj. do USA, kde v souladu s rozhodnutím Evropské komise existuje dostatečná úroveň ochrany vašich údajů - pro řádné plnění kupní smlouvy pokud jde o povinnost přepravy,
 • účetní služby pro řádné plnění kupní smlouvy,
 • právní služby k zajištění souladu s právem naší činnosti.  

6. 

Údaje budou uloženy po dobu trvání kupní smlouvy a tři roky od jejího plnění námi jako správcem. Výše uvedení společní správci nebo zpracovatelé uchovávají osobní údaje po dobu vyplývající ze specifičnosti jejich činnosti, např. Účetní služby - po dobu promlčení veřejnoprávních pohledávek a doby trvání archivačních povinností, právní služby - po dobu tří let od ukončení spolupráce s námi, Facebookem, Google, kurýrní společnosti - na období vyplývající z jejich zásad ochrany osobních údajů. QuarticOn S.A. zpracovává údaje, dokud s ním neukončíme smlouvu nebo do jejího vypršení platnosti.

7. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, vymazání, omezení jejich zpracování nebo přenos. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu - u prezidenta Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud jste souhlasili se zasíláním Newsletteru, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, tj. Odstoupit od Newsletteru.

8. Poskytnutí osobních údajů není zákonným požadavkem, ale je nutné uzavřít a provést kupní smlouvu. Pokud nebudou poskytnuty osobní údaje, nelze uzavřít a provést kupní smlouvu. Omezené profilování - doporučovací algoritmy - je v současné době tržním standardem, ale pokud si nepřejete, aby se uskutečnilo za vás, můžete jej omezit vyloučením shromažďování souborů cookie v nastavení vašeho webového prohlížeče. Toto omezené profilování není základem žádného z našich rozhodnutí ve smyslu čl. 22 s 1 a 4 GDPR.

9. Osobní údaje, zejména e-mailová adresa a číslo objednávky, jsou předávány společnosti Trusted Shops GmbH za účelem zaslání dotazu na spokojenost zákazníka do 7 kalendářních dnů od zadání objednávky a za účelem poskytnutí práv zákazníka souvisejících s transakcí.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Příslušným soudem pro řešení sporů se spotřebiteli je soud příslušný podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
2. Řešení veškerých sporů vzniklých mezi royal-fashion.cz a zákazníkem, který není spotřebitelem, bude předloženo soudu příslušnému pro naše sídlo.
3. Ve věcech, na které se tato nařízení nevztahují, se použijí ustanovení použitelného práva, zejména ustanovení zákona ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku (jednotný text, věstník zákonů)
z roku 2014, položka 121 ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů) a zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (věstník zákonů z roku 2014, položka 827). V případě jakéhokoli rozporu těchto předpisů s právy zákazníků a ustanoveními vyplývajícími z obecně platných ustanovení platí obecně platná ustanovení polského práva.

XIV. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKŮ, KTEŘÍ NEJSOU SPOTŘEBITELÉ

1. Tato část obchodních podmínek platí pouze pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.

2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který není spotřebitelem do 14 dnů od jejího uzavření, a to bez uvedení důvodu. Odstoupením od kupní smlouvy v tomto případě nevznikají zákazníkovi, který není spotřebitelem, žádné nároky vůči prodávajícímu, mimo povinnosti vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.

3. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli má prodávající právo omezit dostupné způsoby platby. Prodávající má také právo požadovat platbu předem zcela nebo zčásti, bez ohledu na zvolený způsob platby a bez ohledu na obsah uzavřené smlouvy.

4. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka, který není spotřebitelem, okamžikem předání zboží prodávajícím dopravci. Prodávající neodpovídá za ztrátu, zničení nebo poškození výrobku, které vzniklo po jeho převzetí přepravcem až do dodání zákazníkovi. Neodpovídá také za zpoždění při dodání zásilky.

5. Jakákoli záruka za zboží se vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem, zcela vylučuje.

6. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebitelé, může prodávající ukončit smlouvu o poskytování služeb nebo jakoukoliv licenci uzavřenou dle obchodních podmínek s okamžitou platností a bez uvedení důvodů zasláním příslušného prohlášení zákazníkovi v jakékoli formě.

7. Ani prodávající ani jeho zaměstnanci nebo zástupci neponesou žádnou odpovědnost vůči zákazníkovi, jeho smluvním partnerům, zaměstnancům a zástupcům za škodu, včetně ušlého zisku, s výjimkou případů, pokud škoda byla způsobena úmyslně.

8. V případě odpovědnosti prodávajícího, jeho zaměstnanců nebo zástupců ve vztahu k zákazníkovi, který není spotřebitel, za škodu bez ohledu na její právní základ, je výše náhrady škody omezena, a to jak na jednu škodnou událost, tak pro jakékoli celkové nároky, až do výše zaplacené kupní ceny a dodacích nákladů dle poslední uzavřené kupní smlouvy, avšak nejvýše do šesti tisíc korun českých.

9. K řešení jakýchkoli sporů, které vzniknou mezi prodávajícím a zákazníkem, který není spotřebitelem, je příslušný soud podle místa podnikání prodávajícího.

10. Tato ustanovení obchodních podmínek týkající se pouze zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může prodávající kdykoli změnit dle obecně platných zákonů.

IdoSell Trusted Reviews
4.71 / 5.00 23667 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2023-03-24
Jsem moc spokojena
2023-03-24
Naprostá spokojenost
pixel